درباره ما

شرکت دلتا پارس نهاده در سال 1388 با هدف تأمین نهاده های کشاورزی با کیفیت مطلوب، تاسیس شد.
متخصصین این شرکت با شعار “با هم برای توسعه پایدار کشاورزی” از ابتدای فرآیند تولید محصولات کشاورزی تا هنگام برداشت محصول در کنار کشاورزان گام برداشته و آموزش دانش تولید بهینه را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده اند. بدین منظور، تیم مهندسان فنی و بازاریابی این شرکت برای کمک رسانی و راهنمایی شما به صورت حضوری و آنلاین در دسترس می باشند.

ادامه مطل

Recent News & Articles

1399

مهر

10

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده

ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ-١٩ در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ، ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺸﺎورزان و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ، ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﻣﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ داد، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ، از ﮐﺸﺎورزان، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ روﺑﺮو ﻧﺒﻮدﯾﻢ.

ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ، در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان و رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ¬ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه¬ای روﺷﻦ و ﻣﯽ¬دوﻧﯿﻢ ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ در ﻫﺮ روز و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ

1399

شهریور

19

روز ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺠﺎزی در ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری COVID ١٩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺑﺎ اراﺋﻪ و اﺟﺮای اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ٣ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ: ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﻗﺎم ﺗﺠﺎری، ﭘﯿﺶ ﺗﺠﺎری و ارﻗﺎم ﻧﻮﯾﻦ و اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ دﻟﺘﺎﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻌﯿﺎر                                                                                                                                                                                                                                                         

ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن: اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ٢ ﺑﺨﺶ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اوﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ، دﯾﺪن و ﭼﺸﯿﺪن ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -ﺑﺨﺶ اول ارﺳﺎل ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺣﺎوی ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﻮن  و ﻫﻨﺪواﻧﻪ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -ﺑﺨﺶ دوم ارﺳﺎل ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص، ﺣﺎوی ﺻﯿﻔﯿﺠﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ  ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺧﯿﺎر، ﮐﺪو، ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﻏﯿﺮه

 

ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام: ﭘﺨﺶ زﻧﺪه  ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎم ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﻗﺎم  اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ. 

 

ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻨﻬﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽ درﺧﺸﺎن دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺑﺰرگ  دﺑﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﮑﺎﻟﯽ ﺳﺖ. ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮده و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "اﻣﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ" و ﺑﺎور ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ در آﯾﻨﺪه، اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.

به خبرنامه ما بپیوندید

برای آگاهی از آخرین اخبار مربوط به محصولات و مناسبت ها به خبرنامه ما بپیوندید