پتانوا: این محصول دارای ترکیبی از دو عنصر فسفر و پتاسیم می باشد طبق جدول زیر: درصد عناص K2O: 45. / P2O5:2 : (W/V)%                                                                                                           

پتاسیم: پتاسیم با حرکت آب، کربوهیدرات ها و دیگر عناصر در بافت های گیاهی در ارتباط است، این مهم از طریق فعالیت آنزیم ها درون گیاه در ارتباط است که بر تولید پروتئین ها، نشاسته، و ATP (آدنوزین تری فسفات) درگیر است. تولید ATP  عاملی تنطیم کننده بر میزان فتوسنز است. از دیگر وظایف پتاسیم در گیاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:                                                                                      

افزایش دهنده رشد ریشه و افزایش مقاومت به تنش خشکی                                                                                                                                                                                                                                            

تورژسانس (آماسیدگی) را حفظ کرده، اتلاف آب و پژمردگی گیاه را کاهش میدهد.                                                                                                                                                                                                                                     

به فتوسنتز و تولید مواد مغذی ناشی از آن کمک می نماید.                                                                                                                                                                                                                                                         

تنفس را کاهش داده و از اتلاف انرژی جلوگیری می نماید.                                                                                                                                                                                                                                                         

دانه های غنی از نشاسته تولید میکند.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 محتوی پروتئین در گیاه را افزایش می دهد.                                                                                                                                                                                                                                                                            

تولید سلولز نموده و حفره های خالی را کاهش میدهد.                                                                                                                                                                                                                                                         

ایجاد بیماری های گیاهی را به تاخیر انداخته و ایجاد مقاومت میکند.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

فسفر: فسفر یکی از سه عنصر اصلی است که به صورت معمول جهت تغذیه به خاک اضافه میگردد، یکی از نقش های اصلی آن در موجودات زنده انتقال انرژی است، ترکیبات آلی حاوی فسفر انرژی را از یک واکنش به واکنش دیگری در داخل سلول انتقال میدهد. 

 

خیار گلخانه ای (بیت آلفا): یک گونه از خیار توسعه یافته در مناطق خاورمیانه است که دارای میوه بلوکی، پوست صاف و سبز تیره می باشد. گوشت آن ترد بوده و پوسته آن نازک بوده به صورتی که نیاز به پوست گیری ندارد.

این گیاه یکی از اصلی ترین محصولات گلخانه ای در ایران بوده  و دارای سطح کشتی نزدیک به  6300 هکتار می باشد و استان های تهران، کرمان و یزد به ترتیب با 5/2246 ، 8/1885 و 5/1330 هکتار دارای بیشترین سطح زیر کشت این محصول می باشند.

سفیدک پودری : سفیک پودری یکی از بیماری های شایع و جدی گیاهان خانواده کوکوربیتاسه می باشد، اولین علائم ایجاد بیماری سفیدک پودری ایجاد لکه های زرد کم رنگ در برگ هاست. 

لکه های پودری سفید می تواند در هر دو سطح بالایی و پایین برگ ها ایجاد شوند و سریعا به صورت لکه های بزرگ گسترش یابند. (تصویر 01)                                                                               

 

روش آزمایش: تیمار ها در مرحله پر شدن میوه ها از طریق محلول پاشی استفاده شدند، در ادامه نتایج در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند، مرحله اول : هفت روز بعد از محلول پاشی و مرحله دوم 14 روز پس از محلول پاشی

تیمار های مورد آزمایش به شرح زیر بودند:                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pot = Delta Agri Liquid Potassium, NOB = Control, Unt = Untreated part

پارامتر های مورد ارزیابی نیز میوه های بالغ در گیاه و مقاومت به بیماری سفیدک پودری بوده است.                                                                                                                                                                

نتایج: تعداد میوه بالغ در هر برداشت در تیمار های Delta Agri Liquid Potassium به صورت معنی داری بیشتر از Unt  و کنترل بودند، همچنین ماندگاری اثر آن نیز بیشتر از تیمار کنترل بوده است. طبق نمودار زیر:

مقاومت به بیماری سفیدک پودری نیز در قسمت تیمار ها به صورت معنی داری بیشتر از قسمت Unt  بود (به ترتیب بیشترین مقاومت تیمار های Delta Agri Liquid Potassium ، Control ، و Unt بودند)

آخرین اخبار و مقالات

1400

خرداد

26

دوره آنلاین آموزش شخصیت شناسی

در تاریخ 26 و 27 خردادماه، یک دوره آموزشی شخصیت شناسی با هدف تعریف انواع شخصیت های مختلف، شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک از 4 شخصیت کلی و شناخت روش های عملی در مورد نحوه برخورد با افراد بر اساس رنگ شخصیت برای کارمندانی که این دوره را تا بحال در شرکت نگذرانده بودند برگزار شد. 

1400

اردیبهشت

30

جشن سالانه مجازی

شرکت دلتا پارس نهاده بعلت محدودیتهای کووید-19 و در جهت حفظ سلامتی کارمندان در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1400 جشن سالانه شرکت را بصورت آنلاین از طریق مایکروسافت برگزار کرد. در آن روز پس از سخنرانی آقایان جان فواز و شهرام شیرخانی تمامی کارمندان شرکت ساعاتی را بصورت آنلاین با یکدیگر بازی کرده و در تعامل بودند و در پایان یک تیم بعنوان برنده معرفی شدند. همچنین کارمندان ده ساله شرکت هادی نژادحسنی و مهدیس یداللهی و کارمندان پنج ساله شرکت پگاه منصبی، سحر سعید، مهدی تیموری، سامره بیدکانی و راحله خاکسار معرفی و یادبودی از طرف شرکت دریافت کردند. 

1399

مهر

10

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده

ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ-١٩ در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ، ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺸﺎورزان و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ، ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ. ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﻣﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ داد، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ، از ﮐﺸﺎورزان، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ روﺑﺮو ﻧﺒﻮدﯾﻢ. ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ، در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان و رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ¬ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه¬ای روﺷﻦ و ﻣﯽ¬دوﻧﯿﻢ ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ در ﻫﺮ روز و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ

1399

شهریور

19

روز ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺠﺎزی در ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری COVID ١٩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺑﺎ اراﺋﻪ و اﺟﺮای اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ٣ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ: ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﻗﺎم ﺗﺠﺎری، ﭘﯿﺶ ﺗﺠﺎری و ارﻗﺎم ﻧﻮﯾﻦ و اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ دﻟﺘﺎﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻌﯿﺎر                                                                                                                                                                                                                                                          ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن: اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ٢ ﺑﺨﺶ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اوﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ، دﯾﺪن و ﭼﺸﯿﺪن ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -ﺑﺨﺶ اول ارﺳﺎل ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺣﺎوی ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﻮن  و ﻫﻨﺪواﻧﻪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -ﺑﺨﺶ دوم ارﺳﺎل ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص، ﺣﺎوی ﺻﯿﻔﯿﺠﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ  ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺧﯿﺎر، ﮐﺪو، ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﻏﯿﺮه   ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام: ﭘﺨﺶ زﻧﺪه  ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎم ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﻗﺎم  اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.    ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻨﻬﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽ درﺧﺸﺎن دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺑﺰرگ  دﺑﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﮑﺎﻟﯽ ﺳﺖ. ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮده و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "اﻣﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ" و ﺑﺎور ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ در آﯾﻨﺪه، اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.

به خبرنامه ما بپیوندید

برای آگاهی از آخرین اخبار مربوط به محصولات و مناسبت ها به خبرنامه ما بپیوندید