شرکت دلتا پارس نهاده از بدو تاسیس که مزارع آزمایشی و نمایشی خود را احداث کرده است از بنده هم برای بازدید از روزهای مزرعه خود دعوت نموده و من شاهد عرضه تنوع خوبی از ارقام هیبریدهای جدید هم برای شرایط فضای باز و هم گلخانه بوده ام و این توانسته است پاسخگوی بخشی از نیاز کشاورزان سرزمین من باشد.

در شرایط حال حاضر که تحریم های ظالمانه غرب دسترسی شرکت ها و کشاورزان را به ارقام هیبریدهای جدید و همچنین بذر ارقام هیبریدهای سبز شده دشوار کرده است این شرکت تلاش های زیادی داشته است که در چنین شرایط تحریم نیز بازار مصرف خود را بی جواب نگذارد و با فراهم کردن به موقع بذر با کیفیت مناسب تداوم تولید و امنیت غذایی کشور را فراهم بکند.

امیدوارهستم شرکت دلتا پارس نهاده با همکاری و اشتراک طرف های خارجی خود هم برنامه های بهنژادی را در داخل ایران توسعه بدهد وهم تولید بذر ارقام هیبریدی که در فهرست ملی ارقام وجود دارند را در ایران آغاز بکند.

به امید آن روز که شاهد بالندگی بیشتر برای صنعت بذر کشور باشیم.

مشاهده ویدئو