درباره ما
پیام از مدیریت

هدف اصلی شرکت دلتاپارس نهاده حمایت از کشاورز و کشاورزی ایران در راستای افزایش تولید باکیفیت محصولات کشاورزی می باشد. همچنین ما خود را در قبال محیط زیست مسئول می دانیم از این رو همواره نهاده های باکیفیت، همراه با نوآوری روز و با رویکرد کاهش آلودگی محیط زیست را معرفی می کنیم...