فیلترکردن با
پاک‌کردن فیلتر


1399

مهر

10

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده


ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ-١٩ در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ، ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺸﺎورزان و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮوع ...

1399

شهریور

19

روز ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺠﺎزی در ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده


ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری COVID ١٩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺑﺎ اراﺋﻪ و اﺟﺮای اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮا ...

1398

خرداد

03

روز مزرعه خراسان شمالی


در تاریخ 3 خرداد 97 روز مزرعه توسط شرکت دلتا پارس نهاده با همکاری سازمان حفظ نباتات برگزار شد. هدف از این بازدید ارایه نتایج عملی و درخشان دو علف کش لینتور و تراکسوس به کشاورزان بود. لینتور و تراکسوس راه حل کامل کنترل علف های هرز در مزارع گندم هستند که ...

1397

تیر

08

روز اکسیژن


تیرماه با حضور آقایان اتین دبانه و جان فواز و دیگر پرسنل 7برای اولین بار شرکت دلتا پارس نهاده مراسم روز اکسیژن در تاریخ  مرحله مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند و 6گروه منابع انسانی در تهران برگزار شد. کارکنان به گروه هایی تقسیم شده و در  در انتها دو گروه ...