فیلترکردن با
پاک‌کردن فیلتر


1400

خرداد

26

دوره آنلاین آموزش شخصیت شناسی


در تاریخ 26 و 27 خردادماه، یک دوره آموزشی شخصیت شناسی با هدف تعریف انواع شخصیت های مختلف، شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک از 4 شخصیت کلی و شناخت روش های عملی در مورد نحوه برخورد با افراد بر اساس رنگ شخصیت برای کارمندانی که این دوره را تا بحال در شرکت نگذرانده ...

1400

خرداد

20

بررسی تاثیر پتاسیم مایع دلتا اگری برروی برخی از پارمتر های رشد، باردهی مقاومت به سفیدک پودری در خیار گلخانه ای


پتانوا: این محصول دارای ترکیبی از دو عنصر فسفر و پتاسیم می باشد طبق جدول زیر: درصد عناص K2O: 45. / P2O5:2 : (W/V)% پتاسیم: پتاسیم با حرکت آب، کربوهیدرات ها و دیگر عناصر در بافت های گیاهی در ارتباط است، این مهم از طریق فعالیت آنزیم ها درون گیاه در ارتبا ...

1400

اردیبهشت

30

جشن سالانه مجازی


شرکت دلتا پارس نهاده بعلت محدودیتهای کووید-19 و در جهت حفظ سلامتی کارمندان در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1400 جشن سالانه شرکت را بصورت آنلاین از طریق مایکروسافت برگزار کرد. در آن روز پس از سخنرانی آقایان جان فواز و شهرام شیرخانی تمامی کارمندان شرکت ساعاتی را ب ...

1399

مهر

10

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده


ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ-١٩ در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ، ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺸﺎورزان و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮوع ...

1399

شهریور

19

روز ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺠﺎزی در ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده


ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری COVID ١٩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺑﺎ اراﺋﻪ و اﺟﺮای اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮا ...

1398

خرداد

03

روز مزرعه خراسان شمالی


در تاریخ 3 خرداد 97 روز مزرعه توسط شرکت دلتا پارس نهاده با همکاری سازمان حفظ نباتات برگزار شد. هدف از این بازدید ارایه نتایج عملی و درخشان دو علف کش لینتور و تراکسوس به کشاورزان بود. لینتور و تراکسوس راه حل کامل کنترل علف های هرز در مزارع گندم هستند که ...