.ما با فراهم‌نمودن محصولات کشاورزی با کیفیت و به روز تأمین‌کنندگان معتبر چندملیتی، راهکارهای جامع و موثری را در جهت کشاورزی پایدار ارائه می‌نماییم

بذر
سموم
کود
تجهیزات آبیاری