ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری COVID ١٩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﺑﺎ اراﺋﻪ و اﺟﺮای اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ٣ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ: ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﻗﺎم ﺗﺠﺎری، ﭘﯿﺶ ﺗﺠﺎری و ارﻗﺎم ﻧﻮﯾﻦ و اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ دﻟﺘﺎﭘﺎرس ﻧﻬﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻌﯿﺎر                                                                                                                                                                                                                                                         

ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن: اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ٢ ﺑﺨﺶ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اوﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ، دﯾﺪن و ﭼﺸﯿﺪن ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -ﺑﺨﺶ اول ارﺳﺎل ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺣﺎوی ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﻮن  و ﻫﻨﺪواﻧﻪ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -ﺑﺨﺶ دوم ارﺳﺎل ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص، ﺣﺎوی ﺻﯿﻔﯿﺠﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ  ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺧﯿﺎر، ﮐﺪو، ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﻏﯿﺮه

 

ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام: ﭘﺨﺶ زﻧﺪه  ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎم ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﻗﺎم  اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ. 

 

ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻨﻬﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، وﯾﮋﮔﯽ درﺧﺸﺎن دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺑﺰرگ  دﺑﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﮑﺎﻟﯽ ﺳﺖ. ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮده و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "اﻣﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ" و ﺑﺎور ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ در آﯾﻨﺪه، اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.

آخرین اخبار و مقالات

1399

مهر

10

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺘﺎ ﭘﺎرس ﻧﻬﺎده

ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ-١٩ در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ، ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺸﺎورزان و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ، ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ. ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﻣﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ داد، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ، از ﮐﺸﺎورزان، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ روﺑﺮو ﻧﺒﻮدﯾﻢ. ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ، در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان و رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻬﺎ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ¬ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه¬ای روﺷﻦ و ﻣﯽ¬دوﻧﯿﻢ ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ در ﻫﺮ روز و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ

1398

خرداد

03

روز مزرعه خراسان شمالی

در تاریخ 3 خرداد 97  روز مزرعه توسط شرکت دلتا پارس نهاده با همکاری سازمان حفظ نباتات برگزار شد. هدف از این بازدید ارایه نتایج عملی و درخشان دو علف کش لینتور و تراکسوس به کشاورزان بود. لینتور و تراکسوس راه حل کامل کنترل علف های هرز  در مزارع گندم هستند که توسط شرکت سینجنتا تولید می شوند.  کشاورزان و سازمان حفظ نباتات خراسان شمالی از عملکرد این دو علفکش رضایت کامل دارند چون علف هرز گل سفید (Lepyrodiclis  holosteoides and Avena) که یکی از مشکلات بزرگ مزارع گندم این منطقه است با استفاده از این علفکش ها به خوبی کنترل شده است.

1397

تیر

08

روز اکسیژن

تیرماه با حضور آقایان اتین دبانه و جان فواز و دیگر پرسنل 7برای اولین بار شرکت دلتا پارس نهاده مراسم روز اکسیژن در تاریخ  مرحله مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند و 6گروه منابع انسانی در تهران برگزار شد. کارکنان به گروه هایی تقسیم شده و در  در انتها دو گروه یکی از بین خانمها و یکی از بین آقایان برنده اعلام شدند و توانستند به شعار قدرتمند در کنار یکدیگر را کسب کنند. در این روز ما در کنار هم با پشتکار، مقاومت، انعطاف پذیری، یکپارچگی تیم و ارزش های شرکت دلتا پارس نهاده توانستیم قوی تر باشیم و بر هر چالشی غلبه کنیم.

به خبرنامه ما بپیوندید

برای آگاهی از آخرین اخبار مربوط به محصولات و مناسبت ها به خبرنامه ما بپیوندید